Nei Xiao Luo Li Teapills

Nei Xiao Luo Li Wan
200 pill/bt
MW Code:
3794
Availability: In Stock
Nei Xiao Luo Li Teapills

Other Product Names: 內消漯歷丸

Standard Dosage: 8 pills, 3 x per day

Ingredients: Prunella vulgaris spike, Scrophularia ningpoensis root, Halitum mineral, Angelica sinensis root, Mentha haplocalyx herb, Citrus aurantium fruit, Rheum palmatum root & rhizome (wine-steamed), Platycodon grandiflorum root, Forsythia suspensa fruit, Sargassum pallidum herb, Fritillaria thunbergii bulb, Trichosanthes kirilowii root, Glycyrrhiza uralensis root, Rehmannia glutinosa root, Ampelopsis japonica root, Meretrix meretrix shell, Natrii sulfas exsiccatus

Ingredients (Pin Yin): Xia ku cao, Xuan shen, Da qing yan, Dang gui, Bo he, Zhi ke, Da huang (shu), Jie geng, Lian qiao, Hai zao, Zhe bei mu, Tian hua fen, Gan cao, Sheng di huang, Bai lian, Ge ke, Xuan ming fen

Other Ingredients: Hydrated magnesium silicate, China wax

Label Warning: Contraindicated during pregnancy. Caution when nursing.

Packaging: 200 pill/bt

Barcode: 739934837948

Case Packaging: 180 bt (3 pk)

Chinese Name: 內消漯歷丸

Chinese Brand: 梅花牌®

To Top