Bai Xing Shi Gan Teapills

Bai Xing Shi Gan Wan
200 pill/bt
MW Code:
3375
Availability: In Stock
Bai Xing Shi Gan Teapills

Other Product Names: 白杏石甘丸, Ma Xing Shi Gan Wan - modified, Gypsum and Licorice Decoction

Standard Dosage: 8 pills, 3 x per day

Ingredients: Gypsum fibrosum mineral, Prunus armeniaca seed, Cynanchum stauntonii root & rhizome, Glycyrrhiza uralensis root (honey-fried)

Ingredients (Pin Yin): Shi gao, Xing ren (ku), Bai qian, Gan cao (zhi)

Other Ingredients: Dextrin (Maltose), Hydrated magnesium silicate, Activated carbon, China wax

Packaging: 200 pill/bt

Barcode: 739934860366

Case Packaging: 180 bt (3 pk)

Chinese Name: 白杏石甘丸

Chinese Brand: 梅花牌®

To Top