Eight Immortals Teapills

Mai Wei Di Huang Wan
200 pill/bt
MW Code:
3663
Availability: In Stock
Eight Immortals Teapills

Other Product Names: 麥味地黃丸, Ba Xian Chang Shou Wan, Eight Immortal Pills for Longevity

Standard Dosage: 8 pills, 3 x per day

Ingredients: Rehmannia glutinosa root (prep.), Cornus officinalis fruit, Dioscorea opposita rhizome, Paeonia suffruticosa root-bark, Alisma orientale rhizome, Poria cocos sclerotium, Ophiopogon japonicus tuber, Schisandra chinensis fruit

Ingredients (Pin Yin): Di huang (shu), Shan zhu yu, Shan yao, Mu dan pi, Ze xie, Fu ling, Mai men dong, Wu wei zi

Other Ingredients: Hydrated magnesium silicate, China wax

Packaging: 200 pill/bt

Barcode: 739934838013

Case Packaging: 180 bt (3 pk)

Chinese Name: 麥味地黃丸

Chinese Brand: 梅花牌®

To Top