Shu Gan San, extract powder

Shu Gan San
100 g/bt
MW Code:
3678C
Availability: In Stock
Shu Gan San, extract powder

Other Product Names: 舒肝散, Shu Gan Wan, Soothe Liver Formula, Shu Kan Wan, Comfort Liver Pills

Standard Dosage: 3 grams, 3 x day or 4-5 grams 2 x day

Ingredients: Cyperus rotundus rhizome, Paeonia lactiflora root, Bupleurum chinense root, Citrus aurantium fruit-ripe, Citrus reticulata peel-immature, Citrus reticulata peel, Amomum longiligulare fruit, Magnolia officinalis bark, Corydalis yanhusuo rhizome, Paeonia suffruticosa root-bark, Citrus medica fruit, Glycyrrhiza uralensis root, Aucklandia lappa root, Curcuma wenyujin root, Citrus medica finger-fruit, Aquilaria sinensis wood, Amomum kravanh fruit, Santalum album wood

Ingredients (Pin Yin): Xiang fu, Bai shao, Chai hu, Zhi ke, Qing pi, Chen pi, Sha ren, Hou po, Yan hu suo, Mu dan pi, Xiang yuan, Gan cao, Mu xiang, Pian jiang huang, Fo shou gan, Tu chen xiang, Bai dou kou, Tan xiang

Label Warning: Contraindicated during pregnancy.

Packaging: 100 g/bt

Barcode: 739934936788

Case Packaging: 50 bt

Chinese Name: 舒肝散

Chinese Brand: 梅花牌®

To Top