Shu Gan Teapills

Shu Gan Wan
200 pill/bt
MW Code:
3678
Availability: In Stock
Shu Gan Teapills

Other Product Names: 舒肝丸, Soothe Liver Teapills, Shu Kan Wan, Comfort Liver Pills

Standard Dosage: 8 pills, 3 x per day

Ingredients: Cyperus rotundus rhizome, Paeonia lactiflora root, Bupleurum chinense root, Citrus aurantium fruit, Citrus reticulata peel-immature, Citrus reticulata peel, Amomum longiligulare fruit, Magnolia officinalis bark, Corydalis yanhusuo rhizome, Paeonia suffruticosa root-bark, Citrus medica fruit-ripe, Glycyrrhiza uralensis root, Aucklandia lappa root, Curcuma wenyujin rhizome, Citrus medica fruit, Aquilaria sinensis wood, Amomum kravanh fruit, Santalum album wood

Ingredients (Pin Yin): Xiang fu, Bai shao, Chai hu, Zhi ke, Qing pi, Chen pi, Sha ren, Hou po, Yan hu suo, Mu dan pi, Xiang yuan, Gan cao, Mu xiang, Pian jiang huang, Fo shou, Tu chen xiang, Bai dou kou, Tan xiang

Other Ingredients: Talcum, China wax

Label Warning: Contraindicated during pregnancy.

Packaging: 200 pill/bt

Barcode: 739934836781

Case Packaging: 120 bt (12 pk)

Chinese Name: 舒肝丸

Chinese Brand: 岷山牌®

To Top