Gui Pi Teapills

Gui Pi Wan
200 pill/bt
MW Code:
3691
Availability: In Stock
Gui Pi Teapills

Other Product Names: 歸脾丸, Gui Pi Tang, Kwei Pi Wan, Kwei Be Wan, Return the Spleen Formula

Standard Dosage: 8 pills, 3 x per day

Ingredients: Atractylodes macrocephala rhizome, Poria cocos sclerotium, Polygala tenuifolia root, Dimocarpus longan aril, Angelica sinensis root, Codonopsis pilosula root, Astragalus membranaceus root, Ziziphus jujuba seed, Aucklandia lappa root, Ziziphus jujuba fruit, Glycyrrhiza uralensis root

Ingredients (Pin Yin): Bai zhu, Fu ling, Yuan zhi, Long yan rou, Dang gui, Dang shen, Huang qi, Suan zao ren, Mu xiang, Da zao, Gan cao

Other Ingredients: Hydrated magnesium silicate, China wax

Packaging: 200 pill/bt

Barcode: 739934838075

Case Packaging: 180 bt (3 pk)

Chinese Name: 歸脾丸

Chinese Brand: 梅花牌®

To Top