Gui Pi Teapills- economy size

Gui Pi Wan
1000 pill/bt
MW Code:
3691E
Availability: In Stock
Gui Pi Teapills- economy size

Other Product Names: 歸脾丸-大瓶裝, Gui Pi Tang, Kwei Pi Wan, Kwei Be Wan, Return the Spleen Formula

Standard Dosage: 8 pills, 3 x per day

Ingredients: Atractylodes macrocephala rhizome, Poria cocos sclerotium, Polygala tenuifolia root, Dimocarpus longan aril, Angelica sinensis root, Codonopsis pilosula root, Astragalus membranaceus root, Ziziphus jujuba seed, Aucklandia lappa root, Ziziphus jujuba fruit, Glycyrrhiza uralensis root

Ingredients (Pin Yin): Bai zhu, Fu ling, Yuan zhi, Long yan rou, Dang gui, Dang shen, Huang qi, Suan zao ren, Mu xiang, Da zao, Gan cao

Other Ingredients: Hydrated magnesium silicate, China wax

Packaging: 1000 pill/bt

Barcode: 739934856918

Case Packaging: 60 bt

Chinese Name: 歸脾丸-大瓶裝

Chinese Brand: 梅花牌®

To Top