Insomnia & Anxiety Formulas

FORMULA
ALTERNATE NAME
FUNCTIONS
INDICATIONS
TONGUE/PULSE
INGREDIENTS
An Mian Pian An Mian Pian
An Mien Tablets
Calms the Shen, Nourishes Blood, Clears Heart Heat, Transforms Phlegm, Relieves Food Stagnation Heart Yin and Liver Blood deficiency with Shen disturbance, possibly complicated by food stagnation and/or phlegm. Tongue: dry and red, or pale with red tip and sides Pulse: thin, wiry, rapid Suan zao ren, Yuan zhi, Fu ling, Zhi zi, Shen qu, Gan cao
An Shen Bu Xin Wan An Shen Bu Xin Wan
An Shen Bu Xin Teapills
Tonifies Yin, Nourishes Blood, Calms the Hun and Shen, Subdues Liver Yang, Clears Deficiency Heat, Regulates Qi and Blood Heart and Liver Yin and Blood deficiency, deficient heat and Liver Yang rising, with severe disturbance of the Shen and Hun. May also be used to treat Heart and Kidney not communicating, with severe Shen disturbance. Tongue: red if Yin deficiency is predominant, pale with a red tip if Blood deficiency predominant, and may look normal if Yin and Blood are both deficient, usually a dry, yellow coat Pulse: thin, weak, rapid, wiry Zhen zhu mu, Ye jiao teng, Nu zhen zi, Dan shen, Han lian cao, Tu si zi, He huan pi, Sheng di huang, Wu wei zi, Shi chang pu
An Shui Wan An Shui Wan
An Shui Wan Teapills
Calms the Shen, Nourishes the Heart, Tonifies Blood, Nourishes Yin, Strengthens Qi Heart Blood, Qi and Yin deficiency with Shen disturbance. Tongue: red with little or no coat if Yin deficiency is predominant, pink or pale with a thin white coat if Blood and Qi deficiency are predominant Pulse: thin, weak, may be rapid Ye jiao teng, Fu xiao mai, Yuan zhi, Shu di huang, Bai zi ren, Suan zao ren, Chen pi, Fu ling, Dang gui, Shan yao, Dang shen, Xuan shen, Mai men dong, Jie geng, Bai zhu, Shi chang pu, Gan cao, Wu wei zi
Bai Zi Yang Xin Wan Bai Zi Yang Xin Wan
Heavenly Heart Teapills
Nourishes the Heart, Tonifies Yin, Tonifies Blood, Cools the Blood, Calms the Shen Heart Blood and/or Yin deficiency, or Heart and Kidney not communicating with disturbance of the Shen. Tongue: pale with a red tip if Blood deficiency is prominent, red if Yin deficiency is predominant, and may look normal if Yin and Blood are both deficient. Pulse: thin, weak, rapid Bai zi ren, Gou qi zi, Xuan shen, Shu di huang, Mai men dong, Dang gui, Fu ling, Shi chang pu, Gan cao
Bu Nao Pian Bu Nao Pian
Bu Nao Tablets
Nourishes the Heart, Strengthens the Kidneys, Clears and Benefits the Brain, Tonifies Blood, Opens the Orifices, Transforms Phlegm, Extinguishes Wind, Subdues Liver Yang, Calms the Shen Heart Blood and Kidney Jing-essence deficiency with phlegm misting the Heart and obstructing clear perception of the Shen. Also useful for Liver Blood deficiency stirring internal wind. Tongue: pale, thick coat, possibly yellow Pulse: thready, slippery, wiry Wu wei zi, Suan zao ren, Dang gui, Suo yang, Hu tao ren, Gou qi zi, Bai zi ren, Gou teng, Yuan zhi, Zhi Tian nan xing, Shi chang pu, He huan pi, Zhen zhu
Chai Hu Long Gu Mu Li Wan Chai Hu Long Gu Mu Li Wan
Bupleurum Dragonbone Oyster Shell Teapills
Moves Liver Qi, Clears Heat, Subdues Liver Yang, Dissolves Phlegm, Calms the Shen, Tonifies Righteous Qi, Unblocks the Three Yang Stages Heat invasion of all three yang stages with interior deficiency due to the improper use of purgatives. In clinical practice today it is also used for a combination of syndromes including Liver Qi stagnation, Liver Yang rising, phlegm heat, and Liver and Heart fire. Tongue: red, red sides, with a greasy yellow or white coat; Pulse: slippery, wiry, rapid Chai hu, Ban xia, Fu ling, Gui zhi, Huang qin, Da zao, Dang shen, Duan long gu, Duan mu li, Sheng jiang, Da huang
Ding Zhi San Ding Zhi San
Ding Zhi San
Tonifies Heart Qi, Calms the Shen, Disperses Phlegm, Opens the Orifices Heart Qi Deficiency and restless Shen with phlegm misting the orifices of the Heart. Tongue: pale, possibly with a greasy coat; Pulse: thin, weak Fu shen, Long chi, Yuan zhi, Fu ling, Ren shen, Tai zi shen, Shi chang pu
Gan Mai Da Zao Wan Gan Mai Da Zao Wan
Serene Spirit Teapills
Nourishes the Heart, Calms the Hun and Shen, Harmonizes the Middle Jiao Restless organ disorder (Zhang Zao) with injury to Heart Yin, Spleen Qi and disruption of the flow of Liver Qi. Tongue: red with a scanty coat or no coat; Pulse: thin, rapid Ye jiao teng, Fu xiao mai, Da zao, Fu ling, Bai he, Gan cao, He huan pi
Suan Zao Ren Tang Pian Suan Zao Ren Tang Pian
Suan Zao Ren Tang Tablets
Nourishes Liver and Heart Blood, Clears Deficiency Heat, Calms the Shen Liver Blood deficiency with heat from deficiency disturbing the Shen. Tongue: normal to red, dry; Pulse: wiry, thin, rapid Suan zao ren, Chuan xiong, Fu ling, Zhi mu, Gan cao
Tian Wang Bu Xin Dan Tian Wang Bu Xin Dan
Emperor's Teapills
Tonifies Heart and Kidney Yin, Nourishes Blood, Calms the Shen, Clears Deficiency Heat Heart and Kidney Yin deficiency with Blood deficiency and Shen disturbance, also known as Heart and Kidney not communicating. Tongue: red or very red tip with a dry, scanty coat or no coat Pulse: thin and rapid, or thready and rapid Sheng di huang, Dang gui, Wu wei zi, Suan zao ren, Bai zi ren, Tian men dong, Mai men dong, Xuan shen, Dan shen, Dang shen, Fu ling, Jie geng, Yuan zhi
banner showing information about the Mayway podcast called Chinese Medicine Matters for listening to articles
To Top