Qi Tonics Comparison

FORMULA
ALTERNATE NAME
FUNCTIONS
INDICATIONS
TONGUE/PULSE
INGREDIENTS
Astragalus Capsules Huang qi extract Capsules
Huang Qi Extract Capsules
Tonifies Qi and Blood, Strengthens Spleen, Raises Yang Qi of Spleen and Stomach, Tonifies Wei Qi, Stabilizes the Exterior and Tonifies Lungs Deficiency of Wei Qi, Lung Qi, Spleen and Stomach Qi. Tongue: Varied. May be pale, with teeth marks, and thin white coat; Pulse: Varied. May be frail or deficient Huang qi, Astragalus membranaceus root
Bu Fei Tang Bu Fei Teapills
Bu Fei Teapills
Tonifies Lung Qi, Restores the Downward Flow of Lung Qi, Stabilizes the Exterior Lung Qi Deficiency. Tongue: pale with a thin white coat; Pulse: frail or deficient Huang qi, Shu di huang, Sang bai pi, Zi wan, Ming dang shen, Wu wei zi, Ren shen
Bu Zhong Yi Qi Tang Bu Zhong Yi Qi Tang
Central Chi Teapills
Tonifies the Qi, Strengthens the Spleen and Stomach, Raises Sunken Yang Middle jiao Qi Deficiency leading to sinking of the Yang. Tongue: pale, teeth marks, with a thin white coat Pulse: deficient, flooding or deficient and rootless at middle right hand position; Pulse: slippery, rapid Huang qi, Gan cao, Dang shen, Bai zhu, Dang gui, Sheng ma, Chai hu, Chen pi, Da zao, Sheng jiang
Eleuthero Capsules Eleuthero Capsules
Ci wu jia (Eleutherococcus senticosus root) extract Capsules
Tonifies Spleen and Stomach Qi, Augments Heart Qi and Calms the Shen, Invigorates Blood and unblocks the Collaterals Spleen and Stomach Qi Deficiency, Heart Blood Deficiency, Blood stagnation in the channels and Collaterals. Tongue: Varied. May be pale, with teeth marks, or dusky; Pulse: Varied. May be thin, soft, wiry, choppy Ci wu jia
Jiao Gu Lan Jiao Gu Lan
Jiao Gu lan Teapills
Strengthens Zheng Qi, Enhances Yin, Supports Yang, Moistens the Lungs, Nourishes Body Fluids, Expels Phlegm, Clears Heat, Expels Toxic-Heat, Invigorates the Blood Qi, Yin and/or Yang deficiency possibly with concurrent phlegm or heat toxins. Used for Lung Qi deficiency. Also for Heart and Kidney Qi and Yin deficiency. Tongue: Varied. May be pale or red, greasy coat; Pulse: deficient, rapid, slippery Jiao gu lan / Gynostemma pentaphyllum herb
Liu Jun Zi Tang Liu Jun Zi Tang
Six Gentlemen Teapills
Tonifies Spleen Qi, Transforms Dampness, Expels Phlegm, Descends Stomach Qi Spleen Qi deficiency with phlegm dampness. Tongue: pale, teethmarks, with a thick greasy white coat; Pulse: thin, weak, deficient, slippery, soft Dang shen, Bai zhu, Fu ling, Chen pi, Ban xia, Da zao, Gan cao, Sheng jiang
Ping Chuan Wan Ping Chuan Wan
Ping Chuan Teapills
Tonifies Lung Qi, Descends Rebellious Lung Qi, Tonifies Kidney Qi, Benefits Lung Yin, Restores the Downward Flow of Lung Qi Lung and Kidney Qi deficiency, with some Lung Yin deficiency. Tongue: pale, white coat; Pulse: deficient, small Dang shen, Xing ren, Sang bai pi, Wu zhi mao tao, Man hu tui zi, Gan cao, Chen pi, Bai qian, Ge jie, Dong chong xia cao, Meng shi
Shen Ling Bai Zhu San Shen Ling Bai Zhu San
Shen Ling Bai Zhu Tablets
Tonifies Spleen Qi, Harmonizes the Stomach, Transforms Dampness Spleen Qi deficiency with damp accumulation. Tongue: pale, swollen, thin white greasy coat; Pulse: thin, weak, soft Dang shen, Fu ling, Bai zhu, Shan yao, Lian zi, Yi yi ren, Bai bian dou, Jie geng, Sha ren, Gan cao
Shen Qi Da Bu Wan Shen Qi Da Bu Wan
Abundant Qi Teapills
Tonifies Qi, Strengthens Wei Qi, Stabilizes the Exterior, Nourishes the Heart, Calms the Shen Lung, Spleen, and Wei Qi deficiency. Also for Heart and Lung Qi deficiency. Tongue: pale, swollen, teeth marks, thin white coat Wu wei zi, Huang qi, Dang shen, Suan zao ren
Sheng Mai San Sheng Mai San
The Great Pulse Teapills
Tonifies the Qi, Preserves the Yin, Nourishes Body Fluids, Moistens Dryness, Astringes the Leakage of Fluids Lung Qi and Yin deficiency. Tongue: pale-red with a dry thin coat, may have many surface cracks; Pulse: deficient, rapid, thin, irregular Dang shen, Mai men dong, Wu wei zi
Si Jun Zi Tang Si Jun Zi Tang
Four Gentlemen Teapills
Tonifies the Qi, Strengthens the Spleen and Stomach Spleen Qi deficiency. Tongue: pale; Pulse: thin, frail, weak Dang shen, Chao bai zhu, Fu ling, Gan cao
Triple Mushroom Capsules Triple Mushroom Capsules
Reishi, Shiitake and Maitake extract Capsules
Strengthens Wei Qi, Tonifies Qi and Blood, Nourishes the Heart, Calms Shen, Tonifies Lung Qi Wei Qi Deficiency, Lung Qi Deficiency, Qi and Blood Deficiency. Tongue: Varied. May be pale with teeth marks and thin white coat; Pulse: Varied. May be thin, floating, deficient, weak Ling zhi, Hui shu hua, Xiang gu
Xiang Sha Liu Jun Zi Tang Xiang Sha Liu Jun Zi Tang
Six Gentlemen Plus Teapills; Aplotaxis Amomum Teapills
Tonifies Spleen Qi, Transforms Dampness, Expels Phlegm, Regulates Qi in the Middle Jiao Spleen Qi Deficiency with Phlegm Dampness and Qi Stagnation in the Middle Jiao. Tongue: pale, teethmarks, with a thick greasy white coat; Pulse: thin, deficient, slippery, soft, weak, wiry Bai zhu, Fu ling, Dang shen, Ban xia, Chen pi, Sha ren, Mu xiang, Gan cao, Da zao, Sheng jiang
Xiang Sha Yang Wei Tang Xiang Sha Yang Wei Tang
Fortify Stomach Teapills
Regulates Qi in the Middle Jiao, Harmonizes the Stomach, Descends Stomach Qi, Drains Dampness, Transforms Phlegm, Eliminates Food Stagnation, Tonifies Spleen Qi Qi, Damp and Phlegm-Damp Stagnation in the Middle Jiao with underlying Spleen Qi Deficiency. Tongue: dusky, pale or pink, thick greasy white coat; Pulse: slippery, soft, moderate, wiry Bai zhu, Fu ling, Chen pi, Ban xia, Mu xiang, Huo xiang, Xiang fu, Bai dou kou, Hou po, Sha ren, Zhi shi, Da zao, Gan cao, Sheng jiang
Zi Sheng Tang Zi Sheng Tang
Zi Sheng Teapills
Tonifies Spleen Qi, Regulates Qi in the Middle Jiao, Drains Dampness, Eliminates Food Stagnation, Harmonizes the Stomach, Clears Heat, Calms the Fetus Spleen Qi deficiency with lingering Dampness, Food Stagnation, and smoldering Heat in the Middle Jiao. Also for mild Summer Damp-heat, or lingering Damp-heat in the intestines. Tongue: pale, thick white or yellow greasy coat; Pulse: weak, soft, slippery, wiry Dang shen, Bai zhu, Yi yi ren, Shen qu, Chen pi, Shan zha, Shan yao, Qian shi, Mai ya, Fu ling, Bai bian dou, Lian zi, Jie geng, Huo xiang, Gan cao, Ze xie, Bai dou kou, Huang lian
banner showing information about the Mayway podcast called Chinese Medicine Matters for listening to articles
To Top