Wind-Damp Bi Pain Formulas Comparison

FORMULA
ALTERNATE NAME
FUNCTIONS
INDICATIONS
TONGUE/PULSE
INGREDIENTS
Du Huo Ji Sheng Wan Solitary Hermit Teapills
Solitary Hermit Teapills
Dispels Wind-Cold-Damp, Tonifies Liver and Kidneys, Tonifies Qi and Blood Wind Cold Damp Bi syndrome with underlying deficiencies of the Liver and Kidney, and Qi and Blood. Tongue: pale; Pulse: thin, thready, weak, slow, deep Sang ji sheng, Shu di huang, Dang shen, Dang gui, Fu ling, Du huo, Huai niu xi, Du zhong, Bai shao, Fang feng, Qin jiao, Rou gui, Chuan xiong, Gan cao
Guan Jie Yan Wan Guan Jie Yan Wan
Joint Obstruction Teapills
Expels Wind-Damp, Drains Damp-Heat, Unblocks the Luo Channels and Joints Wind-Damp Bi syndrome with Dampness transforming into Heat or with underlying Damp Heat. Tongue: swollen with teethmarks, may be red; Pulse: slippery, wiry, may be rapid Yi yi ren, Han Fang ji, Cang zhu, Hai tong pi, Gui zhi, Huai niu xi, Wu zhu yu, Qin jiao, Wu jia pi, Huang qin, Du huo, Sheng jiang
Juan Bi Wan Juan Bi Wan
Clear Channels Teapills
Expels Wind-Damp, Invigorates the Blood, Unblocks and Warms the Channels and Collaterals Wind Damp Cold Bi Tongue: thick white coat; Pulse: slippery, slow. Sang zhi, Hai feng teng, Dang gui, Qiang huo, Du huo, Qin jiao, Chuan xiong, Mu xiang, Gui zhi, Ru xiang, Zhi gan cao
Kang Gu Zeng Sheng Pian Bai Zi Yang Xin Wan
Kang Gu Zeng Sheng Tablets
Tonifies Liver and Kidneys, Benefits the Tendons and Bones, Invigorates the Blood, Dispels Wind-Damp, Unblocks the Channels and Collaterals Liver and Kidney deficiency with chronic obstruction in the Channels and Collaterals. Tongue: pale; Pulse: thin, deep Shu di huang, Ji xue teng, Lu xian cao, Suo yang, Gu sui bu, Yin yang huo, Lai fu zi (chao)
Qi Ye Lian Pian Bu Nao Pian
Qi Ye Lian Tablets
Dispels Wind-Damp, Invigorates the Blood, Removes Blood Stasis, Opens the Channels and Collaterals Wind Damp Bi syndrome and Blood stagnation obstructing the Channels and Collaterals. Tongue: varied; Pulse: varied Qi ye lian
San Bi Wan San Bi Wan
San Bi Teapills
Expels Wind-Damp, Tonifies Liver and Kidneys, Tonifies Qi and Blood, Warms Kidney Yang, Warms the Channels and Collaterals Wind Cold Damp Bi syndrome with an underlying deficiency of Kidney Qi and Yang, and Liver Blood. Tongue: pale, white coat; Pulse: thin, deficient, weak, slow, wiry Xu duan, Chao du zhong, Fang feng, Rou gui, Ren shen, Fu ling, Dang gui, Jiu chao bai shao, Huang qi, Jiu chao niu xi, Zhi gan cao, Qin jiao, Sheng di huang, Chuan xiong, Du huo
Tian Qi Du Zhong Wan Tian Qi Du Zhong Wan
Tian Qi Du Zhong Teapills
Tonifies Kidney Yang, Dispels Wind-Damp, Invigorates the Blood, Unblocks the Channels and Collaterals, Tonifies Qi, Nourishes Kidney Yin Kidney deficiency (usually Qi or Yang Xu), with Blood stagnation and/or chronic Wind-Damp Bi syndrome blocking the Channels and Collaterals. Tongue: varied. May be normal, pale or purple, with a thin white or thin white greasy coat, possibly distended and dark sublingual veins; Pulse: some combination of wiry, choppy, thin, deep, weak Wu wei zi, Tian san qi, Du zhong, Rou gui, Ru xiang, Sang ji sheng, Ren shen, Du huo
Xiao Huo Luo Dan Xiao Huo Luo Dan
Xiao Huo Luo Teapills
Unblocks and Warms the Channels and Collaterals, Dispels Wind-Cold-Damp, Invigorates the Blood, Transforms Phlegm Cold-Damp Bi syndrome obstructing the Channels and Collaterals with Phlegm and Blood stasis. Also for Wei-syndrome due to Cold-Damp. Tongue: pale or purple with a moist white coat; Pulse: slow, slippery, deep Zhi chuan wu, Zhi cao wu, Di long, Dan nan xing, Zhi ru xiang, Zhi mo yao
Xuan Bi Wan Xuan Bi Wan
Xuan Bi Teapills
Dispels Wind-Damp, Clears Heat, Unblocks the Channels and Collaterals, Promotes Urination Damp-Heat obstructing Channels and joints. Also for Wei-syndrome due to Damp-Heat. Tongue: swollen, possibly red, with a greasy yellow or gray coat; Pulse: slippery, rapid Yi yi ren, Han fang ji, Xing ren, Lian qiao, Huai niu xi, Huang bai, Cang zhu, Zhi zi, Jiang ban xia, Mu tong (san ye)
Zuo Gu Shen Jing San Zuo Gu Shen Jing San
Zuo Gu Shen Jing San Extract Powder
Dispels Wind-Damp, Strengthens Tendons and Bones. Invigorates the Blood, Unblocks the Channels and Collaterals, Nourishes Liver and Kidneys. Chronic Wind-Cold-Damp Bi resulting in the obstruction of Qi and Blood in the Channels and Collaterals with underlying Liver and Kidney deficiency. Tongue: Pale and possibly dusky; Pulse: weak, wily, slippery Shu di huang, Ji xue teng, Shen jin cao, Xu duan, Lu lu tong, Jiang huang, Du huo, Lu jiao jiao, Xi xian cao, Yan hu suo, Ru xiang, Mo yao, Jin ying zi, Chuan xiong
banner showing information about the Mayway podcast called Chinese Medicine Matters for listening to articles
To Top