banner advertising Susan Johnson's best of Master Tung class class on September 23 and 24 click for details

Formulas to Open the Nose

FORMULA
ALTERNATE NAME
FUNCTIONS
INDICATIONS
TONGUE/PULSE
INGREDIENTS
Bi Yan Pian Bi Yan Pian
Sinus Function Support
Disperses Wind, Clears Heat, Expels Toxic Heat, Transforms Phlegm, Unblocks the Nose Wind Heat obstructing the nasal passages and congealing the nasal fluids into Phlegm Heat. Loss of sense of smell. Tongue: normal to red, yellow coat; Pulse: slippery, rapid Cang er zi, Xin yi hua, Lian qiao, Fang feng, Bai zhi, Zhi mu, Gan cao, Jing jie, Ye ju hua, Wu wei zi, Jie geng
Cang Er Zi Tang Guan Jie Yan Wan
Upper Chamber Teapills
Dispels Wind, Benefits/Unblocks the Nose, Alleviates Pain Wind Heat lingering in the nasal passages with congealing of the nasal fluids causing Phlegm obstruction. Loss of sense of smell. Tongue: thin white or yellow coat; Pulse: floating, tight or rapid Cang er zi, Bai zhi, Xin yi hua, Bo he
Pe Min Kan Wan Pe Min Kan
Seasonal Nasal Support
Disperses Wind, Clears Heat, Expels Toxic-Heat, Transforms Phlegm, Benefits the Nose Wind or wind heat obstructing the nasal passages Tongue: normal to red; Pulse: slippery, possibly rapid Xin yi hua, Cang er zi, Ban lan gen, Huo xiang, Ju hua, Fang feng, E bu shi cao, Bo he, Zi su ye
Xin Yi Wan Xin Yi Wan
Magnolia Flower Teapills
Dispels Wind-Cold, Eliminates Dampness, Benefits the Nose Wind-cold invasion of the head, particularly the nose and sinuses. Tongue: normal, thin white coat; Pulse: floating, tight Xin yi hua, Bai zhi, Fang feng, Gao ben, Sheng ma, Mu tong, Chuan xiong, Qiang huo, Gan cao
Bi Yan Qing Du Chong Ji Bi Yan Qing Du Chong Ji
Chrysanthemum & Xanthium Comb. Instant Herbal Tea
Disperses Wind, Clears Heat, Expels Toxic Heat, Transforms Phlegm, Unblocks the Nose Wind Heat obstructing the nasal passages and congealing the nasal fluids into Phlegm Heat. Tongue: normal to red, yellow coat; Pulse: slippery, rapid Ye ju hua, Cang er zi, Chong lou, Mao mei gen, Liang mian zhen, Xia ku cao, Long dan cao, Dang shen
banner showing information about the Mayway podcast called Chinese Medicine Matters for listening to articles
To Top