Lung Health Support Formulas

FORMULA
ALTERNATE NAME
FUNCTIONS
INDICATIONS
TONGUE/PULSE
INGREDIENTS
Ba Ji Yin Yang Wan Ba Ji Yin Yang Wan
Ba Ji Yin Yang Teapills
Tonifies and Warms Kidney Yang, Nourishes Liver and Kidney Yin, Nourishes Blood, Restrains the Leakage of Fluids, Secures the Jing-essence Kidney Yang deficiency leading to instability in the lower jiao (burner). May also be used to treat dual Lung and Kidney deficiency. Tongue: pale, swollen, coat may be wet or slippery. Pulse: deep, weak, may be slow Ba ji tian, Shu di huang, Yin yang huo, Shan yao, Bai shao, Bu gu zhi, Xu duan, Lian zi, Shan zhu yu, Jin ying zi, Gou qi zi, Du zhong, Dang gui
Bai He Gu Jin Wan Bai He Gu Jin Wan
Lilium Teapills
Tonifies Lung and Kidney Yin, Cools the Lungs, Transforms Phlegm, Restores the Downward Flow of Lung Qi Lung dryness due to Lung and Kidney Yin deficiency, with deficient heat. Tongue: red, cracked, little or no coat, or a thin dry yellow coat. Pulse: thin, thready, rapid Shu di huang, Sheng di huang, Mai men dong, Bai he, Chuan bei mu, Dang gui, Bai shao, Gan cao, Xuan shen, Jie geng
Bai Xing Shi Gan Wan Bai Xing Shi Gan Wan
Bai Xing Shi Gan Teapills
Clears Heat, Dissolves Phlegm, Descends and Disperses Lung Qi, Calms Lung Qi Rebellion Heat in the Lung from a wind-heat invasion, or a wind-cold invasion that has transformed into heat, which obstructs the dispersal and descent of Lung Qi. Tongue: red with a yellow coat. Pulse: slippery, rapid. Shi gao, Xing ren, Bai qian, Gan cao
Bu Fei Wan Bu Fei Wan
Bu Fei Teapills
Tonifies Lung Qi, Restores the Downward Flow of Lung Qi, Stabilizes the Exterior Lung Qi deficiency. Tongue: pale with a thin white coat Pulse: frail or deficient Huang qi, Shu di huang, Sang bai pi, Zi wan, Ming dang shen, Wu wei zi, Ren shen
Ding Chuan Wan Ding Chuan Wan
Clear Mountain Air Teapills
Descends and Disperses Lung Qi, Clears Heat, Dissolves Phlegm, Restores the Downward Flow of Lung Qi, Stops Cough and Wheezing Phlegm heat in the Lungs or exterior wind cold invasion with concurrent phlegm in the interior. Tongue: white or yellow greasy coat Pulse: slippery, rapid Bai guo, Sang bai pi, Jie geng, Zi su zi, Xing ren, Huang qin, Ban xia, Gan cao, Bai bu, Zi wan
Gu Ben Wan Gu Ben Wan
Replenish The Root Teapills
Nourishes Kidney, Lung and Stomach Yin, Nourishes Body Fluids, Strengthens Qi Lung, Stomach, Kidney Yin and fluid deficiency. Tongue: red with a scanty coat, or peeled in the center, dry Pulse: rapid, thin, weak Tian men dong, Mai men dong, Shu di huang, Sheng di huang, Dang shen
Jie Geng Wan Jie Geng Wan
Platycodon Teapills
Descends and Disperses Lung Qi, Expels Phlegm, Benefits the Throat, Directs Herbs to the Chest and Throat Phlegm heat, Lung heat, wind-heat or wind-cold. Tongue: white greasy coat Pulse: slippery Jie geng
Mai Wei Di Huang Wan Mai Wei Di Huang Wan
Eight Immortals Teapills
Nourishes Lung and Kidney Yin, Moistens Dryness Lung and Kidney Yin deficiency Tongue: red, dry, cracked with a scanty coat or no coat Pulse: rapid, thready Shu di huang, Shan zhu yu, Shan yao, Mu dan pi, Ze xie, Fu ling, Mai men dong, Wu wei zi
Ping Chuan Wan Ping Chuan Wan
Ping Chuan Teapills
Tonifies Lung Qi, Descends Rebellious Lung Qi, Tonifies Kidney Qi, Benefits Lung Yin, Restores the Downward Flow of Lung Qi Lung and Kidney Qi deficiency, with some Lung Yin deficiency Tongue: pale, white coat Pulse: deficient, small Dang shen, Xing ren, Sang bai pi, Wu zhi mao tao, Man hu tui zi, Gan cao, Chen pi, Bai qian, Ge jie, Dong chong xia cao, Meng shi
Qi Guan Yan Wan Qi Guan Yan Wan
Qi Guan Yan Pills
Transforms Phlegm, Descends Rebellious Lung Qi, Tonifies Lung Qi Phlegm damp or phlegm heat in the Lungs with a concurrent Qi deficiency Tongue: greasy white coat Pulse: slippery, soft Pi pa ye, Dang shen, Da zao, Sang ye, Sheng jiang, Xing ren, Chuan bei mu, Qian hu, Yuan zhi, Ju hong, Kuan dong hua, Sang bai pi, Wu wei zi
Qing Qi Hua Tan Wan Qing Qi Hua Tan Wan
Clean Air Teapills
Clears Lung Heat, Resolves Phlegm, Descends and Disperses Lung Qi Phlegm-heat in the Lungs. Tongue: red with a greasy yellow coat Pulse: slippery, rapid Ban xia, Dan nan xing, Gua lou ren shuang, Huang qin, Chen pi, Xing ren, Zhi shi, Fu ling, Sheng jiang
Qing Zao Jiu Fei San Qing Zao Jiu Fei San
Qing Zao Jiu Fei San Extract Powder
Clears Heat, Eliminates Dryness, Moistens Lungs, Stop Cough Warm-dryness attacking the Lungs and leading to rebellious Lung Qi with slight injury to the Lung Qi and Yin. Tongue: red tip, dry with a thin white coat or scanty coat Pulse: big, weak, thin, rapid Sang ye, Shi gao, Nan sha shen, Mai men dong, Pi pa ye, Hei zhi ma, E jiao, Xing ren, Gan cao
Sang Ju Yin Wan Sang Ju Yin Wan
Clear Wind Heat Teapills
Releases Exterior Wind Heat, Disperses and Descends Lung Qi, Restores the Downward Flow of Lung Qi Initial stages of a wind heat invasion or mild wind heat. Tongue: thin white coat Pulse: floating, rapid Lu gen, Sang ye, Ju hua, Lian qiao, Jie geng, Xing ren, Gan cao, Bo he
Sha Shen Mai Men Dong Wan Sha Shen Mai Men Dong Wan
Autumn Rain Teapills
Nourishes Lung and Stomach Yin, Nourishes Body Fluids, Moistens Dryness, Disperses and Descends Lung Qi Injury to the Lung, Stomach and fluids due to invasion by dryness. Tongue: red with a dry, scanty coat or no coat Pulse: deficient, rapid Mai men dong, Yu zhu, Nan sha shen, Bei sha shen, Sang ye, Tian hua fen, Bai bian dou, Gan cao
Shen Qi Da Bu Wan Shen Qi Da Bu Wan
Abundant Qi Teapills
Tonifies Spleen Qi, Tonifies Lung Qi, Tonifies Wei Qi Lung, Spleen and Wei Qi deficiency. Also useful for Heart Qi deficiency. Tongue: pale, thin white coat Pulse: weak Dang shen, Huang qi
Shen Qi Wu Wei Zi Wan Shen Qi Wu Wei Zi Wan
Abundant Qi Plus Teapills
Tonifies Qi, Strengthens Wei Qi, Stabilizes the Exterior, Nourishes the Heart, Calms the Shen Lung, Spleen, and Wei Qi deficiency. Also for Heart and Lung Qi deficiency. Tongue: pale, swollen, teeth marks, thin white coat Pulse: thin, weak, floating, rapid Wu wei zi, Huang qi, Dang shen, Suan zao ren
Sheng Mai Wan Sheng Mai Wan
The Great Pulse Teapills
Tonifies the Qi, Preserves the Yin, Nourishes Body Fluids, Moistens Dryness, Astringes the Leakage of Fluids Lung Qi and Yin deficiency. Tongue: pale-red with a dry thin coat, may have many surface cracks Pulse: deficient, rapid, thin, irregular Dang shen, Mai men dong, Wu wei zi
banner showing information about the Mayway podcast called Chinese Medicine Matters for listening to articles
To Top